Hazırlık Atlama Sınavı (14/09/2024)

Hazırlık Atlama Sınavı (14/09/2024)

HAZIRLIK ATLAMA SINAVI 14 EYLÜL 2024 CUMA GÜNÜ SAAT 10:00 DA YAPILACAKTIR.

03.09.2021 4300

ANKARA ATATÜRK LİSESİ HAZIRLIK SINIFI YETERLİLİK SINAVI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Resmî Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28758

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş

MADDE 60- (1) Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Hazırlık sınıfında alınan puanlar mezuniyet puanının belirlenmesinde dikkate alınmaz.

(2) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, üçüncü fıkra hükümlerine göre yeterlilik sınavına alınır. Başarısız olanlar bir yıl daha hazırlık sınıfına devam eder. İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişiği kesilerek hazırlık sınıfı bulunmayan diğer

ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfına bu Yönetmeliğin nakil ve geçişe ilişkin hükümleri çerçevesinde kayıtları yapılır.

(3) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlilik sınavından 5 gün önce okul yönetimine yazılı olarak başvurur. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersinden (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) ders yılının ilk haftası içinde yeterlilik sınavına alınır. Bu sınavlar, sorumluluk sınavlarıyla ilgili usul ve esaslara göre yapılır. Her iki dersten de en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilir. Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder.

 HAZIRLIK ATLAMA SINAVINA İSTEKLİ ÖĞRENCİLER GİRECEKTİR. 

 

Türkçe / Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Sınavı Hakkında Bilgilendirme:

Bu sınavın temel amacı; öğrencilerimizin okuma-anlama, dilbilgisi ve yazılı anlatım alanlarındaki becerilerini ölçmektir.

I. İletişim, dil kültür ve edebiyat ilişkisi

II. Okuma, Anlama, Metin ve Şiir Yorumlama

Metni yorumlama

Metinde konu ve ana düşünceyi doğru saptayabilme.

Metin örgüsünü oluşturan yan düşünceleri saptayabilme.

Metinden çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak yargıları bulabilme.

Paragrafta Anlam ( anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları; örneklendirme, tanık gösterme ve sayısal verilerden yararlanma )

Cümle düzeyinde anlam ( öznel-nesnel anlatım )

Şiirin anlam ve biçim incelemesi

Şiirde konu ve tema

Şiirde tür

Şiirde uyak, redif, uyak şeması ve örgüsü

Söz sanatları ( benzetme, kişileştirme, intak, tezat, mübalağa... )

Metin türleri ( şiir, hikâye, roman, masal, fabl, tiyatro, biyografi- otobiyografi, günlük, anı )

III. Türkçe Dilbilgisi Konuları

Sözcükte Anlam İlişkileri(Temel, yan, mecaz, terim, deyim, somut, soyut, nicel, nitel, genel, özel anlam, eş seslilik, eş anlamlılık, dolaylama, ad aktarması ( deyimler ve atasözleri )

Sözcük Türleri(İsim, sıfat, zamir, zarf, fiil,edat,bağlaç,ünlem, fiilimsiler.)

Cümlenin Ögeleri(Özne, nesne, tümleç, yüklem.)

Cümle Türleri(Anlamına, dizilişine, yüklemine, yapısına göre cümleler.)

Anlatım Bozuklukları

Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri

Ses Olayları

Yapısına Göre Kelimeler

IV. Yazılı Anlatım

Soru kökünde istenilen ögeler göz önünde bulundurularak uygun biçimde kurgulanmış, yazılı anlatım kurallarına uygun, bütünlüklü metinler değerlendirme kapsamında olacaktır.Birinci Yabancı Dil / İngilizce Sınavı (Yazılı + Sözlü) Hakkında Bilgilendirme:

Okulumuzda hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin B1 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olması hedeflendiği için, yeterlilik sınavı ile öğrencinin B1 seviyesinde İngilizceye sahip olup olmadığı test edilecektir.

Sorular hazırlık sınıfında öğretilen konulardan çıkacaktır. Bu sorular dilbilgisi, okuma, dinleme, günlük İngilizce ve metin yazma başlıkları altında gruplanacaktır.

 

I.      LANGUAGE

A.      VERB TENSE

1.       present forms

a)    Present Simple & Present Continuous

i)        adverbs of frequency

ii)      state / non-state verbs

b)   Present Perfect Simple & Present Perfect continuous

i)      just / already / yet

ii)    since for

iii)   been / gone

2.       Past Forms

a)    Past Simple

i)      time ad / time clauses

ii)    used to / would

b)   Past Simple versus past continuous

c)    Past Simple versus Present Perfect

d)   Past Perfect Simple

3.       Future Forms

a)    Future simple

b)   be going to

c)    Present Simp / cont for future meaning

B.      PARTICIPLES

1.       present / past

2.       too / enough

3.       Gerund / Infinitive forms

C.      CLAUSES

1.       Time

2.       reason / result

3.       Purpose

4.       contrast

D.      MODALS

1.       ability / possibility / probability

2.       duty / necessity / obligation / prohibition

3.       giving / refusing permission

4.       advice / suggestion / request

E.       NOUNS & ARTICLES

1.       Countable / Uncountable

2.       Articles

i)definite / indefinite

3.       Demonstratives / Quantifiers

1.       this / that / these / those

2.       every / each / both / neither / either / neither all / none

3.       some / any / much / many

4.       a lot (of) / a few / a little

F.       ADJECTIVES / ADVERBS

1.       order of Adjectives

2.       adverbs

G.     PREPOSITIONS

1.       Place / time

2.       movement

H.      QUESTIONS

1.       Wh- questions / yes / no questions / negative questions

2.       Subject / object Questions

3.       Tag Questions

İ.        COMPARISONS

1.       comparative

2.       equality

3.       superlative

4.       Types of comparatives and superlatives

J.        CONDITIONALS

1.       Zero Conditional (general truth)

2.       First Conditional (real present)

a)      if / when / unless

3.       Second conditıonal (unreal Present)

4.       Third Conditional (unreal Past)

K.      WISHES

1.       Wish / If only

2.       Present / Past

L.       RELATIVES

1.       relative pronouns and adverbs

2.       identifying / non-identifying

M.    THE PASSIVE

1.       present / past forms

2.       future / modal

N.     REPORTED SPEECH

1.       say / tell

2.       reported statements / questions

3.       commands / requests / suggestions

 

II.                  VOCABULARY

A.      People / Relatives / Jobs

B.      Places & landmarks

C.      Personality

D.      Geographical Features

E.       Literary Genres

F.       Sports / Equipments

G.     Crime and Criminals

H.      Environment / Ecology / Weather

İ.        Disasters

J.        Illnesses, Injuries, Remedies

K.      Society / news / media words

L.       gadgets / devices

III.      SKILLS

A.      SPEAKING

1.       meeting / greeting

2.       asking for / giving directions

3.       agreement / disagreement

4.       describing; people / places / objects / jobs

5.       ordering at cafes / restaurants. etc.

6.       discussing / making suggestion / inviting

7.       explaining rules

8.       making predictions

9.       asking for and giving advice

10.   complaining

11.   apologising / regretting

 

B.      WRITING

1.       Paragraph

a)      description of a person / place / process

2.       Informal e-mail

3.       film / book review

4.       for / against essay

5.       report : police / magazine / news

6.       summary

7.       biography

8.       proposal

9.       formal letter / e-mail

 

 

 

Sınav Hakkında Genel Bilgi;

İngilizce sınavı yazılı ve sözlü olarak uygulanacaktır. Bu sınavın temel amacı, öğrencilerimizin 9. sınıf İngilizce dersinin gerektirdiği dil becerilerine sahip olup olmadıklarını ölçmektir. Bu dil becerileri okuma, yazma, konuşma ve dinlediğini anlama şeklinde dört ana başlıkta toplanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, yazılı sınav, okuma ve yazma becerilerini ölçecektir. Yazılı sınavda öğrencinin dili doğru olarak kullanabilme yeteneği ve kelime hazinesi, sorulara verilen cevaplar yazma bölümü içinde değerlendirilecektir. Sözlü sınav ise dinlediğini anlama ve konuşma becerilerini ölçecektir. Sözlü sınavda öğrencinin konuşma becerisi, akıcılık, dilbilgisi kurallarına uygunluk, kelime hazinesi ve telaffuzu göz önünde tutularak değerlendirilecektir.

Türkçe sınavı ise yazılı olarak uygulanacaktır. Bu sınavın temel amacı öğrencilerimizin okuma- anlama, dil bilgisi ve yazılı anlatım alanlarındaki becerilerini ölçmektir.

 

HAZIRLIK ATLAMA SINAVI BAŞVURU DİLEKÇESİ