Okul Aile Birliği Hesap Numarası

Okul Aile Birliği Hesap Numarası

ANKARA ATATÜRK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ OKUL AİLE BİRLİĞİ HESAP NUMARASI

 LÜTFEN BAĞIŞLARINIZI AŞAĞIDAKİ HESABA YAPINIZ. TEŞEKKÜRLER.

IBAN: TR 11000 1000 7950 762 286 85 001

ZİRAAT BANKASI NECATİBEY ŞUBESİ

30.03.2020 3169

ANKARA ATATÜRK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ OKUL AİLE BİRLİĞİ HESAP NUMARASI

 LÜTFEN BAĞIŞLARINIZI AŞAĞIDAKİ HESABA YAPINIZ. TEŞEKKÜRLER.

IBAN: TR 11000 1000 7950 762 286 85 001

ZİRAAT BANKASI NECATİBEY ŞUBESİ

 

MADDE 5 – (1) Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, okulun ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere okullar bünyesinde tüzel kişiliği haiz olmayan birlikler kurulur.

 

MADDE 6 – (1) Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Öğrencilerin, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri ve millî manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.

b) Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamasına destek olmak, eğitimde fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak.

c) Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak. (OKULUMUZDA YAPILAN TÜM FAALİYETLER İÇİN SİZ VELİLERİMİZİN BAĞIŞLARINA İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR)

ç) Okul yönetimiyle iş birliği yaparak eğitim ve öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının değerlendirilmesine katkı sağlamak. (TALEPLER DOĞRULTUSUNDA KİRA GELİRLERİ BİRLİK HESABINA AKTARILMAKTADIR)

d) Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak, bu hizmetlere ilişkin sosyal güvenlik primi, vergi ve benzeri ödemelerin yapılmasını sağlamak. ( OKULUMUZ DA ÇALIŞTIRILAN 11 YARDIMCI PERSONELİN 8 TANESİ SİZ DEĞERLİ VELİLERİMİZİN BAĞIŞLARIYLA ÇALIŞTIRILMAKTADIR)

e) Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel yarışmaların düzenlenmesi giderlerine katkıda bulunmak.

f) Okula yapılan ayni ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak, sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek, şartlı bağışları amacına uygun olarak kullanmak. (BAĞIŞLARINIZI HESAP NUMARASINA VEYA OKULA ELDEN TESLİM EDEBİLİRSİNİZ)

g) Kantin ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek. ( KİRA GELİRLERİ BİRLİK HESABINDA TOPLANMAKTADIR)

ğ) Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunmak.

h) 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek.

ı) Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

i) Eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonlarına katkı sağlamak. ( İL KOMİSYONUNDA OKULUMUZ BULUNMAKTADIR)

j) Ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve proje amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak. ( İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDE YARDIM EDİLMEKTEDİR)

k) Eğitim ve öğretimle ilgili diğer etkinliklere destek olmak.

 

MADDE 15 – (1) Resmi okullarda Birliğin gelirleri;

a) Ayni, nakdî, şartlı/şartsız bağış ve yardımlardan,

b) Okulların bünyesindeki kantin ve benzeri yerlerin işlettirilmesi, gerektiğinde işletilmesinden elde edilen gelirlerinden,

c) Kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişilikleri ve gerçek kişilerin, örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde eğitim ve öğretimin yapıldığı saatler dışında gerçekleştirecekleri sosyal, kültürel, sportif, kurs, proje, sınav, toplantı, kampanya ve benzeri gelir getirici etkinliklerinden sağlanan gelirlerden,

ç) Diğer gelirlerden,

oluşur.