Okulumuza Nakil Gelmek İsteyen Öğrenciler İçin Açıklama

Okulumuza Nakil Gelmek İsteyen Öğrenciler İçin Açıklama

Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere,  yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden EKİM ayının sonuna kadar haftalık ve ikinci dönemin başlangıcından ŞUBAT ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.

17.12.2019 65783

            Okulumuz Ankara Atatürk Lisesi Müdürlüğü'ne nakil gelmek isteyen 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf seviyesindeki öğrencilerin Velileri Halen Devam Ettikleri Okula Dilekçe Vererek veya E-Devlet - E-Okul Üzerinden okulumuza nakil başvurusu yapacaklar ( Nakil Başvurusunun Açık Olduğu Dönemlerde - Yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden Ekim ayının sonuna kadar-İkinci dönemin başlangıcından Şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda aylık olarak yapılır. )  ve başvuru yapan öğrenciler için nakil kabul gününde okulumuza gelecekler, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37. ve 38 maddesi gereği okulumuzda yeterlilik sınavı yapılacaktır. 

             Nakil gelmek isteyen öğrencilerin okulumuzda yapılacak yeterlilik sınavına katılması ve İngilizce Yazılı-Sözlü Sınavından 70 (Yetmiş) puan, Türkçe (TDE) Yazılı Sınavından 70 (Yetmiş) puan ve üzeri alması gerekmektedir. Okulumuzda yapılacak olan yeterlilik sınavına katılmayan veya yeterlilik sınavından 70 (Yetmiş) puan ve üzerinde puan alamayan öğrencilerin nakil başvuruları reddedilecektir.

 

           Daha önce hazırlık sınıfı okumuş olup, okulumuza nakil isteğinde bulunan öğrencilerin hazırlık okuduklarına dair belgelerini ............ günü mesai bitimine kadar okulumuza mutlaka teslim etmeleleri gerekmektedir. Bu öğrenciler yeterlilik sınavına girmeyeceklerdir.

          Yeterlilik sınavında başarılı olan veya hazırlık sınıfını daha önce okumuş olan öğrenciler puan üstünlüğüne göre sıralanıp, boş kontenjan oranında alınacaktır.

        ........ Ayı Nakil Sınavı .......... Günü Saat 10:00 da Okulumuzda Yapılacaktır. Nakil Gelmek İçin Başvuran Öğrencilerimizin sınav günü Günü Saat 09:30 da Okulumuzda Hazır Bulunmaları Gerekmektedir.

 

Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler

MADDE 37- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Fen, sosyal bilimler, Anadolu ve Anadolu imam hatip liselerine nakil ve geçişler;

a) (Değişik:21/06/2014-29037 RG) Okulların her birinin kendi arasında ve fen liseleri ile sosyal bilimler liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde,

b) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Okullar arasında onuncu sınıf öğrencileri için temmuz ayının sonuna kadar,

c) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Diğer okullardan bu okullara; onuncu sınıf öğrencileri için temmuz ayı sonuna kadar,

(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerine nakil ve geçişler;

a) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Okulların her birinin kendi arasında veya okullar arasında alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması hâlinde 10 uncu sınıfta alan, 11 inci sınıfta aynı alanda dal değiştirerek birinci dönem sonuna kadar,

(b) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Bu okulların dışındaki diğer okullardan bu okullara; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır. Aynı okul bünyesindeki program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu fıkra kapsamında değerlendirilir.

(3) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla birlikte özel yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlar ile sağlık alanlarına diğer alan ve ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz.

(4) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Bu okullara, akşam liselerinden nakil ve geçiş yapılmaz.

(5) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Ortaöğretim seviyesinde eğitim yapan askeri ve polis okullarından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu dışındaki diğer okullara nakil ve geçişlerde nakil ve geçiş şartlarını taşımaları kaydıyla birinci fıkranın (b) bendi, mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulayan okullara nakil ve geçişlerde ise ikinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır. Ancak bu okullardan Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapılır.

(6) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler program uyumuna ve okulların nakil şartlarına göre yapılır. Ancak, temel lise statüsündeki özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına geçişlerle ilgili esas ve usuller ayrıca Bakanlıkça belirlenir. Resmî ortaöğretim kurumlarından özel ortaöğretim kurumlarına geçişler ile özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Uluslararası Bakalorya (IB) Programı uygulayan okullara, diğer okullardan nakil ve geçiş yapacak öğrenciler kontenjan dışı değerlendirilir.

 (Değişik:RG-1/7/2015-29403)  Nakil şartlarının taşınması durumunda;  a) Hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıflarına yeterlilik sınavı aranmadan,

 b) Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların 9 uncu sınıflarına yeterlilik sınavına bağlı olarak içinde bulunulan öğretim yılının (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) Ekim ayının son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapılabilir. Bu aydan sonra bu sınıflar arasında nakil ve geçiş yapılamaz. Ancak, hazırlık sınıfı olan okulların kendi aralarındaki nakil ve geçişler bu Yönetmeliğin nakillerle ilgili hükümlerine göre yürütülür.

 (7) (Değişik:RG-13/9/2014-29118)  Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 10, 11 ve 12 nci sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların aynı sınıflarına nakil şartlarıyla birlikte yeterlilik sınavına bağlı olarak nakil yapılabilir. Bu kapsamda başvuruda bulunan ve nakil şartlarını taşıyan tüm öğrenciler bulundukları sınıf seviyesi dikkate alınarak bu Yönetmelik kapsamında nakil başvurularının değerlendirildiği gün yeterlilik sınavına alınırlar. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilerin onay işlemleri açık kontenjana ve (Değişik ibare:RG-1/9/2018-30522)  merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılır. Başarısız olanların başvuruları ise reddedilir.

 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 03/09/2019 tarih ve 83203306-10.03-E.15869860 sayılı makam onayı gereği nakil başvurusunda bulunan ve kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumlarında yerleştikleri eğitim ve öğretim yılında hazırlık sınıfı okuyan, sınıf tekrarına kalan veya öğrenim hakkını kullanmayan öğrencilerin nakil başvurularında; öğrencilerin nakil başvurusunda bulundukları okullardaki emsallerinin yerleştiği eğitim ve öğretim yılındaki okul taban puanı esas alınarak, belirlenen taban puanı ve üstünde bir puana sahip olması kaydıyla sistem üzerinden nakil ve geçişlerinin yapılmasına imkân verecek teknik düzenleme yapılmıştır. 

 

(Okulumuz hazırlık sınıfı olan okul olduğundan hazırlık sınıfı okumadıysanız kontenjan modülünde bir önceki sınıfın puanına göre nakil isteğinde bulunabilirsiniz.) 

KONTENJAN MODÜLÜ İÇİN TIKLAYINIZ 

 

Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere,  yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.

 

NAKİL KABUL SINAVI İÇİN İNGİLİZCE VE TÜRKÇE  KONULARI